Wednesday, 5 November 2014

TIPS SUBJEK BIOLOGI SPM 2014

BIOLOGY TIPS – PAPER 2 -  SECTION A

 1. Mitosis / meiosis      -   cancer and tissue culture
 2. Enzyme (factor affecting enzyme activity.)
 3. Dynamic ecosystem
 4. Menstrual cycle and negative feed back
 5. Double fertilization
 6. Nutrition
 7. Inheritance / variation
 8. Pollution          – air – Green house effect

SECTION B - Respiration and photosynthesis 

TIPS SUBJEK PRINSIP AKAUN SPM 2014

PRINSIP AKAUN
> 
> 1. DOKUMEN
> 2. PERKONGSIAN (PEMBUBARAN)
> 3. TITIK PULANGAN MODAL
> 4. REKOD TIDAK LENGKAP (ANALISIS)
> 5. PENYATA PENYESUAIAN BANK
> 6. SUSUT NILAI, PERUNTUKAN SUSUT NILAI, PELARASAN PELUPUSAN ASET
> 7. TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN
> 8. HUTANG LAPUK, PERUNTUKAN HUTANG RAGU
> 
> 

TIPS SUBJEK FIZIK SPM 2014

PHYSICS  TIPS (LATEST) - PAPER 2

SECTION A
1.    Micrometer screw gauge / vernier calipers
2.    Latent heat fussion / vaporization / specific heat
3.    Burnoulli
4.    Refraction of light / glass index
5.    Young concept / interference of light / water
6.    CRO and rectification / diode
7.    Logic gate
8.    Half-life / rays / radioactive
SECTION B
9.   Momentum / Boat or plane modification
10. Electromagnet / transformer
11. Gas Law / Gas pressure
12. Projector / lens
PAPER 3 - SECTION A - Extension of spring / Hooke law / Object distance on image size / focal length

SECTION B -  Resistant over wire diameter / temperature / Inertia

TIPS SUBJEK KIMIA SPM 2014

CHEMISTRY TIPS - PAPER 2

SECTION A
 1. Empirical formula. (precaution, draw apparatus, observation, calculation).
 2. Periodic table.
 3. Carbon compound. (alkane, alkane, alcohol.)
 4. Salt
 5. Redox and electrolysis. (define term)
 6. Soap and detergent (how to make soap, adv, disadvantage.)
 7. Contact & Haber process.
 8. Thermochemistry
SECTION B
 1. How to make soluble / insoluble salt  (Identity anion / cation.)

 1. Rate of reaction. (catalyst, surface area, concentration.)
 2. Bond (ionic , covalent)
 3. Combination of (alloy ,glass, polymer) Or Rubber (polymer & vulcanisation)

TIPS SUBJEK SAINS SPM 2014

SCIENCE TIPS --  PAPER 2

 SECTION A
 1. Factors that affect the growth at bacteria - Harmful effects /diseases
 2. Alloy – hardness / structure
 3. Properties of Substances / metals non – metals
 4. Pressure – Bernoulli / Momentum
SECTION B
 1. Nervous system / Proprioceptor
 2. Heredity – mechanism of inheritance / mutation / diseases
 3. Radioactive substance & uses
 4. Soap / Alcohol
 5. Radio Waves / satellite

SECTION C - Light Colour / Electrolysis / Method of Food Processing / label

Sunday, 2 November 2014

TIPS SEJARAH SPM 2014 (TAMBAHAN)

TIPS SEJARAH - TINGKATAN 4

BAB 3 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA 
1. Kegiatan Kerajaan Agraria, kepentingan bahasa Sanskrit dan pencapaian masyarakat awal yang menjadi kebanggaan hari ini.
2.Kerajaan Agraria, faktor perkembangan Kerajaan Angkor.
3. Cara penyebaran Hindu – Buddha ke Asia Tenggara
4. Candi – Contoh candi dan tujuan candi dibina.
5. Pengaruh Hindu – Buda dalam sistem pemerintahan, bahasa dan kesusasteraan.

BAB 6 – PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 
1.            Kerajaan Turki Utmaniyyah – faktor kejayaan ke Eropah, sumbangan dan ciri mubaligh Islam.
2..            Kerajaan Bani Umaiyyah – pusat pemerintahan, sumbangan, sumber pendapatan dan faktor kejayaan.
3.            Sumbangan Bani Umaiyyah dalam sistem pemerintahan, peranan Kota Baghdad, pusat penyebaran ilmu Kerajaan Abbasiyyah dan peranan anda membentuk budaya keilmuan.

BAB 8 – PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI M’SIA SEBELUM KEDTGAN BARAT
1. Melaka – perdagangan, cukai, kepentingan cukai
2. Pengaruh Islam – pentadbiran, adat Temenggung, mata wang, nilai Islam dalam perdagangan dan unsur Islam ke arah kegemilangan.
3. Pendidikan – tidak formal dan formal
4. Pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran
5. Perundangan – tidak bertulis ( Adat Perpatih dan Adat Temenggung )
                    -  bertulis ( Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka )

BAB  9 – PERKEMBANGAN DI EROPAH 
1. Ciri-ciri Zaman Gelap, persamaan masyarakat feudal tradisional, iktibar.
2. Maksud Zaman Gelap, hierarki masyarakat feudal, hubungan tuan tanah dan petani, Kesan Zaman Renaissance, iktibar penjelajahan dan penerokaan.
3.Penjelajahan dan penerokaan – faktor, tokoh, Perjanjian Tordesillas, kesan penjelajahan.Imperialisme Barat di Asia – faktor dan kesan di Asia Tenggara.

TIPS SEJARAH - TINGKATAN 5

BAB 1 – KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI A. TENGGARA - Ciri Birokrasi Barat – Filipina, Indonesia, Burma, Tanah Melayu, Thailand ( Raja MongkuT dan Raja Chulalongkorn )

BAB 3 – KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA & BANGSA 
1.            Negara dan bangsa Malaysia – bagaimana dibentuk, ciri-ciri dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka – warisan Kesultanan Melayu Melaka di negeri Melayu.
2.            Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, Sistem Jemaah Menteri Kelantan, Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu, demokrasi dan konsep persekutuan di Negeri Sembilan
.
BAB 5 – PEMBINAAN NEGARA & BANGSA YANG MERDEKA 
1.            Pakatan Murni.
2.            Usaha mengadakan Pakatan Murni, sebab Parti Perikatan diterima semua kaum dan  Pendekatan memastikan kemerdekaan terus terpelihara.
3.            Usaha Parti Perikatan, isu Suruhanjaya Reid, kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

BAB 7 – SISTEM PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN NEGARA M’SIA 
1.            Lambang-lambang negara – jata, lagu, bendera

BAB 9 – MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA 
1.            Pertubuhan – Komanwel, OIC, NAM, Negara-Negara Selatan.

TIPS SEJARAH SPM 2014

SPM SEJARAH

NO.       BAB                                         TOPIK

 T4INGKATAN 4:

1.BAB 3    Kerajaan Agraria / Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian 
                        dan kesasteraan.

2    T4 BAB 5   Hijrah dan Piagam Madinah

3    T4 BAB 6     Kerajaan Bani Umaiyah / Turki Uthmaniyah

4    T4 BAB 8    Sistem PerundanganSistem Pendidikan Formal / Tidak Formal

5    T4 BAB 9    Zaman Gelap / Penjelajahan


TINGKATAN 5

6    T5 BAB 1    Ciri-ciri Birokrasi Barat dan kesan
     T5 BAB 2      Peranan akhbar / majalah dan novelPeranan Persatuan Melayu

7    T5 BAB 3    Cirri-ciri Negara / Bangsa dan Kesultanan Melayu Melaka

8    T5 BAB 5    Pakatan Murni
      T5 BAB 7    Raja Berpelembagaan di LAmbang Negara

9    T5 BAB 9    Dasar Luar Malaysia / Pertubuhan Antarabangsa seperti NAM / OIC
TIPS BAHASA MELAYU SPM 2014

BAHASA MELAYU – KERTAS 1

1.    Langkah-langkah menanamkan amalan berjimat cermat dalam kalangan masyarakat

2.    Setiap individu ingin berjaya dalam bidang akademik. Sebagai seorang pelajar yang prihatin, anda sentiasa menanamkan harapan untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik.  
Jelaskan persiapan-persiapan yang perlu anda lakukan untuk meningkatkan pencapaian anda dalam bidang akademik

3.    Perasaan sayang-menyayangi dan hormat-menghormati sesama ahli keluarga dapat membentuk masyarakat penyayang.  
Berikan pandangan anda tentang peranan ibu bapa dalam melahirkan individu yang penyayang. 


4.    Karangan Jenis Ceramah / Ucapan / Syarahan – Keluarga Bahagia Pemangkin Kecemerlangan Pelajar

5.    Generasi muda sekarang, khususnya yang dilahirkan selepas kemerdekaan Malaysia dikatakan kurang mempunyai semangat kebangsaan. 
Bincangkan punca-punca yang menyebabkan keadaan ini berlaku dan cadangkan langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasinya

6.    Kegiatan jenayah yang membabitkan pemerdagangan manusia kini menjadi isu sejagat.  Bincangkan kerjasama antara Malaysia dengan negara jiran untuk menangani masalah tersebut.

7.    Program pertukaran pelajar yang dijalankan oleh negara kita banyak mendatangkan faedah kepada para pelajar. 
Bincangkan pernyataan ini

8.    Minat membaca karya-karya sastera dalam kalangan rakyat negara ini semakin berkurangan.  
Bincangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menarik minat orang membaca karya sastera.BAHASA MELAYU – KERTAS 2

RUMUSAN – Herba / Pokok Dokong Anak

KOMSAS –:
-    Drama Gelanggang Tuk Wali / Drama Tiang Cengal Dinding Sayung
-    Hikayat Opu Daeng Menambun / Hikayat Khoja Maimun
-    Syair Siti Sianah   / Gurindam Tonggak Dua Belas

TATABAHASA -:
-    Ayat berpasangan  - mengupas – mengelupas / taksiran -  tafsiran / penguburan – perkuburan
-    Ayat majmuk  /  Ayat tunggal / Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah
-    Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan satu peribahasa lain yang sama atau hampir sama maksudnya dengan peribahasa yang bercetak tebal

NOVEL - Jelaskan peristiwa menyayat hati yang terkandung dalam sebuah novel yang telah anda kaji / Bincangkan kepincangan masyarakat @ kritikan sosial yang dipaparkan oleh pengarang dalam novel yang anda pelajari / Unsur saspens dalam sesebuah novel dikemukakan oleh pengarang untuk menimbulkan minat dalam diri pembaca agar menyudahkan pembacaan mereka.  Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan dua peristiwa yang menunjukkan unsur saspens dalam novel tersebut.