Pages

Enjin Carian

Tuesday, 3 May 2016

Syair Panduan Untuk Para Remaja

Baca syair di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri.

Syair Panduan Untuk Para Remaja
Rangkap
Maksud
1-  Ingat pesanku wahai belia,
    Jangan berdusta jangan perdaya,
    Jangan fikir kasihkan kaya,
    Jangan boros yang sia-sia.
Peny  Penyair berpesan kepada generasi muda agar jangan berbohong dan memperdaya orang. Generasi muda juga diingatkan agar tidak bersikap materialistik dan membazir.
2- Jangan mengata jangan mengeji,
    Jangan aniaya bengis dan benci,
    Jangan takbur diri dipuji,
    Jangan sekali mungkir janji.
Gener  Generasi muda diingatkan supaya mengelakkan diri daripada perbuatan mengumpat, mencaci, menganiaya, sombong dan memungkiri janji.
3-  Judi dan arak jangan biasa,
     Lucah dan cabul jangan selesa,
     Usah bertemu ular yang bisa,
     Lambat bangatnya dapat binasa.
Generasi muda diingatkan agar menjauhi judi dan arak serta tidak terlibat dengan perlakuan yang tidak baik atau negatif kerana kelak akan menerima padahnya
4- Jangan meminjam jangan berhutang,
    Jangan meminta bantu sementang,
    Bergantung pada orang hendaklah pantang,
    Bebas kehidupan sentiasa tatang.
Peny   Penyair juga berpesan agar para belia tidak berhutang dan mengharapkan bantuan daripada orang lain. Orang yang tidak berhutang dan bergantung harap kepada orang lain pasti akan senang hidupnya.
5- Meminta jangan meminjam pun jangan,
    Barang dipinjam kerap kehilangan,  
    Sahabat peminjam renggang di tangan,
    Hutang merosakkan mut'ah pandangan.
Generasi muda diingatkan agar mengelakkan diri daripada sikap suka meminjam ataupun memberi pinjam serta berhutang. Sikap ini boleh menyebabkan hubungan antara sahabat akan menjadi renggang akibat hilang perasaan hormat-menghormati dalam persahabatan.
6- Jangan biasakan meminta tolong,
     Ke sini tersembah, ke sana terlolong,
    Ikhtiar sendiri bantut bergulung
    Akhirnya kebolehan lenyap terlelong.
Penyair juga mengingatkan agar generasi muda tidak mengharapkan bantuan dan bersikap meminta-minta. Hal ini demikian kerana, orang yang terlalu mengharapkan bantuan akan malas berusaha dan kemampuan yang ada dalam diri akan hilang.
7-  Latihlah diri sifat merdeka,
    Daya sendiri segenap seketika,
    Jangan sombongkan asal dan baka,
    Atau kelebihan adik dan kakak.
Rema  Remaja juga  diingatkan agar bersikap patriotik dan berdikari dalam melakukan sesuatu. Generasi muda juga diingatkan tidak lupa asal dan usul mereka serta tidak memandang rendah akan kelebihan yang ada pada orang lain.
8- Padalah itu aku khabari,
    Ingatlah semua, muda jauhari,
    Kiranya kabul Allah memberi,
    Dirimu jadi pemulih negeri.
Peny   Penyair menegaskan bahawa  pesanannya tadi  dititipkan khas untuk generasi muda. Semoga  dengan izin Tuhan pasti belia hari ini akan menjadi pemimpin berkaliber pada masa akan datang.
TEMA - Panduan kepada generasi muda untuk menghadapi dunia yang penuh dugaan dan cabaran.

PERSOALAN
i.     Berdikari dalam kehidupan tanpa mengharapkan bantuan  dan pertolongan daripada orang lain.
Contoh:
Jangan biasakan meminta tolong,
Ke sini tersembah, ke sana terlolong,
Ikhtiar sendiri bantut bergulung,
Akhirnya kebolehan lenyap terlelong.

ii.     Mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara  negatif yang boleh merosakkan diri.
Contoh:
Judi dan arak jangan biasa,
Lucah dan cabul jangan selesa,
Usah bertemu ular yang bisa,
Lambat bangatnya dapat binasa.

iii.     Menunaikan janji yang termeterai kerana kegagalan menepati janji akan menghilangkan kepercayaan orang  terhadap kita.
Contoh:
Jangan mengata jangan mengeji,
Jangan aniaya bengis dan benci,
Jangan takbur diri dipuji,
Jangan sekali mungkir janji.

iv.     Mengelakkan diri  daripada berhutang kerana hubungan persahabatan akan renggang disebabkan masalah ini.
                       Contoh:
Meminjam jangan dipinjamkan jangan,
Barang dipinjam kerap kehilangan,
Sahabat peminjam renggang di tangan,
Hutang merosakkan mut’ah pandangan.

BENTUK
i               Bentuk terikat.
ii              Mempunyai 8 rangkap.
iii             Setiap rangkap mempunyai 4 baris.
iv             Semua baris ialah maksud.
v              Suku kata 9 hingga 12.
                Contoh : ja/ngan/ tak/bur/ di/ri/ di/pu/ji  - (9 suku kata-rangkap 2)
                Contoh : be/bas/ke/hi/du/pan/ sen/ti/a/sa/ ta/tang/ -  (12 suka kata-rangkap 4)
vi             Antara 4 hingga 5 patah perkataan.
                Contoh : Ingat pesanku wahai belia - (4 perkataan-rangkap 1)
                Contoh: Jangan aniaya bengis dan benci - (5 perkataan – rangkap 2)


GAYA BAHASA
i               Asonansi – Pengulangan vokal [a] - Contoh: Barang dipinjam kerap kehilangan.
ii              Aliterasi -  Pengulangan konsonan [n]. - Contoh: Jangan biasakan meminta tolong.
iii             Anafora – Pengulangan kata pada awal baris. - Contoh:   Jangan fikir kasihkan kaya.
                                                                                                          Jangan boros yang sia-sia.
iv             Inversi –  Pembalikan kata - Contoh: Judi dan arak jangan biasa, (sepatutnya- jangan biasa judi dan arak.)
v              Repitisi - pengulangan perkataan ’jangan’ dalam baris yang sama     - Contoh: Jangan mengata jangan mengeji 

NILAI
i               Nilai berdikari-
                                Jangan biasakan meminta tolong,
                                Ke sini tersembah, ke sana terlolong,
                                Ikhtiar sendiri bantut bergulung,
                               Akhirnya kebolehan lenyap terlelong.
ii              Nilai merendah diri -
                                Latihlah diri sifat merdeka,
                                Daya sendiri segenap ketika,
                                Jangan sombongkan asal dan baka,
                                Atau kelebihan adik dan kakak.
iii             Nilai bertanggungjawab -
                                Jangan mengata jangan mengeji,
                               Jangan aniaya bengis dan benci,
                                Jangan takbur diri dipuji,
                                Jangan sekali mungkir janji.
 PENGAJARAN

i        Kita hendaklah berdikari dan jangan terlalu bergantung kepada orang lain kerana keadaan ini    menambahkan keyakinan dan keupayaan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah.
                Contoh:
                                Jangan biasakan meminta tolong,
                                Ke sini tersembah, ke sana terlolong,
                                Ikhtiar sendiri bantut bergulung,
                               Akhirnya kebolehan lenyap terlelong.                                          
ii              Kita janganlah menyombong diri ketika menjalinkan persahabatan, kelak diri sendiri yang rugi.
                Contoh:
                                 Latihlah diri sifat merdeka,
                                 Daya sendiri segenap ketika,
                                 Jangan sombongkan asal dan baka,
                                 Atau kelebihan adik dan kakak.
iii           Kita hendaklah menunaikan janji kerana orang akan hilang kepercayaan jika kita memungkirinya.
                Contoh:
                                Jangan mengata jangan mengeji,
                               Jangan aniaya bengis dan benci,
                               Jangan takbur diri dipuji,
                              Jangan sekali mungkir janji.

SOALAN PEMAHAMAN:

i)  Nyatakan maksud  rangkap ketiga.                                                                                   [3 Markah]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ii)  Mengapakah remaja ditegah daripada mengamalkan sikap suka meminta-minta?    [3 Markah]         ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


iii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan geberasi muda?                                                          [4 Markah]                                                                                                               
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________No comments:

Post a Comment