Pages

Enjin Carian

Monday, 19 August 2013

LATIHAN KERTAS 1 - SPM

PEPERIKSAAN PRA- SPM 2013                                        1103/1
BAHASA MELAYU
Kertas 1
Ogos.
2013
2¼ jam                                                                              Dua jam lima belas minit
 


BAHASA MELAYU

KERTAS 1

DUA JAM LIMA BELAS MINIT

 


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.               Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
2.               Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.
3.               Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi


                                                                                                                         [Lihat halaman sebelah
Bahagian A

[ 30 markah ]

[ Masa dicadangkan : 45 minit ]


Lihat rajah di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan amalan berjimat cermat. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.


KEPENTINGAN AMALAN BERJIMAT CERMAT

amalan berjimat cermatMenjamin masa depan                       Melabur dalam skim amanah                       

                                Menghadapi kecemasan


                                                                                                                         [Lihat halaman sebelah

Bahagian B

[ 100 markah ]

[ Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit ]


Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1. Di kawasan tempat tinggal anda, masalah belakan air sering berlaku. Hal ini banyak menimbulkan masalah kepada penduduk. Sebagai wakil penduduk, anda ingin mengemukakan aduan tentang masalah ini kepada pihak berkuasa bekalan air.

Tulis aduan tersebut selengkapnya.

2. Ibu bapa terutamanya bapa ialah suri teladan kepimpinan dalam rumah tangga terutama kepada anak-anak lelaki. Pandangan ini selaras dengan salah satu matlamat pendidikan negara iaitu memperkasakan pelajar lelaki.
Huraikan sifat-sfat kepimpinan yang perlu diasuh oleh ibu bapa kepada anak lelaki mereka sebagai pemimpin keluarga.

3. Rancangan Hiburan Televisyen Menjejaskan Budaya Tradisional Masyarakat Malaysia.
Anda ingin menulis rencana berkaitan isu tersebut untuk disiarkan dalam salah sebuah akhbar tempatan.

Tulis rencana tersebut selengkapnya.

4. Kerjasama antara negara di dunia dapat membantu meningkatkan pembangunan pendidikan di sesebuah negara.

Bincangkan kerjasama antara negara di dunia untuk meningkatkan pembangunan pendidikan.

5. Peribahasa “Hidup sandar-menyandar bagai aur dengan tebing” membawa maksud bahawa  anggota masyarakat perlu bantu-membantu antara satu sama lain.

Berdasarkan maksud peribahasa tersebut, huraikan faedah aktiviti kemasyarakatan terutamanya amalan rewang dalam kehidupan kita seharian


KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment